Berenike

10 tekstów – auto­rem jest Be­reni­ke.

Za­kończyć rzeczy­wis­tość, ot­wierając drogę ku wieczności. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 lipca 2015, 18:32

Bo gdy nie masz co ze sobą począć, za­nurz się w książkach. Ich słowa poz­wolą ci dos­trzec in­ne światy, cza­sami o wiele piękniej­sze od twojego... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lipca 2015, 19:39

Szczęśli­wym być - to nie ta­kie pros­te, ale czy smu­tek jest łatwiejszy? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 lipca 2015, 22:01

Bo gdy jes­teś wys­tar­czająco sil­ny, aby podjąć wyz­wa­nie, nie ugi­naj ko­lan pod ciężarem niepowodzeń. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 lipca 2015, 15:53

Dlacze­go cier­nie niena­wiści przesłaniają ci rzeczywistość?
Dlacze­go nie pot­ra­fisz doj­rzeć piękna otaczające­go cię świata?
Dlacze­go wciąż uciekasz w dół, co­raz głębiej?
Za­nurzasz się w cze­luściach obłędu.
Wiesz, że tam je­dyna dro­ga pro­wadzi w dół.
Więc, dlacze­go wciąż [...] — czytaj całość

aforyzm • 6 lipca 2015, 01:36

Głuchy krzyk

Cisza.
Głucha, prze­nikająca, blada
w cier­niach strachu.
Pochłaniająca w całości resztki gorące­go serca.
Nie zos­ta­wiła nic.
Nic do pokochania.
Nic do znienawidzenia.
Wiel­ka czar­na rozpacz.
Bezdenna. 

wiersz • 8 kwietnia 2015, 18:42

I na­wet jeśli os­tatnią deską ra­tun­ku jest oka­zanie słabości, ty nig­dy te­go nie rób. Jeśli okażesz słabość, twój wróg będzie miał po­mysł, jak cię zniszczyć. Tak, że się nie pod­niesiesz. Już nig­dy. I będziesz płakał do słońca, żałując, że poz­wo­liłeś się złamać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 kwietnia 2015, 15:45

Ciemność

Sza­leństwo i niepewność.
Każdy ko­lej­ny krok niczym
po­ciągnięcie za spust.
Czerń i mrok
roz­le­wają się wokół mnie jak ocean
nie­szczęść i zbłąka­nych dusz.
- Czy to ko­niec? - py­tam cienia.
Od­po­wiada mi głucha cisza.
Obłęd. 

wiersz • 6 kwietnia 2015, 00:26

Kres

Słyszę jęki i krzyki.
Tak, to one.
Opuszczo­ne dusze.
Wołają mnie. Przyciągają.
Czy nie ma już miej­sca dla mnie na tym świecie?
Mam się op­rzeć po­kusie i dołączyć do pocho­du umarłych? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 kwietnia 2015, 11:10

Koniec

Idę ciemną, opuszczoną ulicą.
Krop­le deszczu spływają po moim ciele.
Mo­ja skóra jest zim­na, bla­da i szorstka.
Wygląda na martwą.
Ja też tak wyglądam.
Jes­tem mar­twa w środ­ku, pusta.
Wyz­by­ta z wszel­kich uczuć i wspomnień.
Jes­tem chodzącą śmiercią.
Moją głowę zap­rząta tyl­ko jed­na myśl:
"Jak długo jeszcze mo­je no­gi zdołają nieść ciało bez życia?". 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 kwietnia 2015, 21:17

Berenike

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Berenike

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 lipca 2015, 18:32Berenike do­dał no­wy tek­st Zakończyć rzeczy­wis­tość, ot­wierając drogę [...]

15 lipca 2015, 19:39Berenike do­dał no­wy tek­st Bo gdy nie masz [...]

14 lipca 2015, 22:05Cris sko­men­to­wał tek­st Szczęśliwym być - to [...]

14 lipca 2015, 22:01Berenike do­dał no­wy tek­st Szczęśliwym być - to [...]

8 lipca 2015, 16:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bo gdy jes­teś wys­tar­czająco [...]

8 lipca 2015, 15:53Berenike do­dał no­wy tek­st Bo gdy jes­teś wys­tar­czająco [...]

6 lipca 2015, 01:36Berenike do­dał no­wy tek­st Dlaczego cier­nie niena­wiści przesłaniają [...]

23 maja 2015, 23:10Berenike sko­men­to­wał tek­st Zamykam oczy i widzę [...]

23 maja 2015, 23:08Berenike sko­men­to­wał tek­st od kiedy umarła połowa [...]

8 kwietnia 2015, 22:27Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Głuchy krzyk